ปฐม แสงวงค์วาณิชย์ เริ่มงานใหม่ที่ Bloomberg (Thailand)

ปฐม แสงวงค์วาณิชย์ เริ่มงานใหม่ที่ Bloomberg (Thailand)

ปฐม แสงวงค์วาณิชย์ ได้เริ่มต้นบทบาทใหม่ที่ Bloomberg (Thailand) ในฐานะ Breaking News Editor - Bangkok โดยเขาดูแลรับผิดชอบคอนเทนต์ข่าวสารด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์จุลภาค ธุรกิจ และการเมือง ก่อนหน้าที่ ปฐมประจำอยู่ที่ Agence France-Presse (Bangkok) ในตำแหน่ง Thailand Correspondent 

More stories


Telum Media database

  • ปฐม แสงวงค์วาณิชย์
  • Bloomberg Thailand
    9 contacts
    1 media request

Get in touch to hear more

Request demo

Telum alerts

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

Subscribe for alerts