รางวัลสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 2566

รางวัลสตรีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล 2566

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 โดยในปีนี้ ไทยพีบีเอสได้รับสองรางวัล ประกอบด้วย รางวัลสื่อมวลชนสตรีดีเด่น สาขาสื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส และรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ได้แก่ ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active Thai PBS) นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสาขาสตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนี้ ได้แก่ ฐาปนีย์ เอียดศรีไชย

More stories


Telum media database

  • ฐปณีย์ เอียดศรีไชย
  • กนกพร ประสิทธิ์ผล
  • ไทยพีบีเอส
    64 contacts
    1 media request
  • The Active Thai PBS
    1 contacts

Get in touch to hear more

Request demo

Telum alerts

Regular email alerts featuring the latest news and moves from the media industry across Asia Pacific Enjoy exclusive daily interviews with senior journalists and PRs as well as in-house editorial and features from the Telum team

Subscribe for alerts